Nhà máy Tân Đệ 06

Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 4.000 lao động