Nhà máy Tân Đệ 02

Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 1.400 lao động